logo

logo

บริษัท จัดหางาน TGS จำกัด


TGS Co., LTD

        บริษัท จัดหางาน TGS จำกัด ที่ได้รับการอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศ ลำดับที่ 20
เลขที่ น. 1350/2556 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและแรงงานในการปฏิบัติงาน บริการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และ เงินกู้ และ กัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้อง

เซ็นสัญญาที่ย่างกุ้ง


เปลี่ยนและขอใบอนุญาตทำงาน


ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดสงขลา


งานรับเหมาแรงงาน


ข่าวสาร-กิจกรรม